گروه تلفیق بودجه

رئیس گروه: محمد فراهانی

همکاران گروه:
1- زهرا اعتدالی مقدم 
2- مریم پاشا اسکویی
3- فاطمه شاهرخی
4- محمد کولیوند