گروه امور تولیدی

رئیس گروه: یونس مهام

همکاران گروه:
1- وحید خاکساری
2- مریم شاکری
3- عسکر صمیمی
4- حمیدرضا قانبیلی
5- محمد حسن ناصری