گروه امور اجتماعی و عمومی

رئیس گروه: حشمت ا... سلیمانی

همکاران گروه:
1- الهام عسگری پور
2- تینا قبادیان
3- صمد قائمی