گروه امور علمی و فرهنگی

رئیس گروه: حشمت ا... سلیمانی

همکاران گروه:
1- خسرو حسن نیا رودبنه
2- معصومه جهادی
3- الهه کریمی
4- اعظم صابری