دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان

چارچوب مورد نظر ستاد فرماندهی کشور جهت تعریف پروژه های سال 98 سند راهبردی اقتصاد مقاومتی استان تهران
      جلد اول                   جلد دوم                   جلد سوم                   جلد چهارم                   جلد پنجم                   جلد ششم                   جلد هفتم

صورتجلسات به تفکیک سال
  • سال 1395
                   صورتجلسه شماره 03                   صورتجلسه شماره 04                   صورتجلسه شماره 05                   صورتجلسه شماره 06
                   صورتجلسه شماره 07                   صورتجلسه شماره 08                   صورتجلسه شماره 09                   صورتجلسه شماره 10
                   صورتجلسه شماره 11                    صورتجلسه شماره 12                    صورتجلسه شماره 13                   صورتجلسه شماره 14
                   صورتجلسه شماره 15                   صورتجلسه شماره 16                    صورتجلسه شماره 17                   صورتجلسه شماره 18
                   صورتجلسه شماره 19                   صورتجلسه شماره 20                    صورتجلسه شماره 21                   صورتجلسه شماره 22
  • سال 1396
                   صورتجلسه شماره 24                   صورتجلسه شماره 25                   صورتجلسه شماره 26                   صورتجلسه شماره 27
                   صورتجلسه شماره 28                   صورتجلسه شماره 29                   صورتجلسه شماره 30                   صورتجلسه شماره 31
                   صورتجلسه شماره 32                   صورتجلسه شماره 33                   صورتجلسه شماره 34                   صورتجلسه شماره 35
                   صورتجلسه شماره 36                   صورتجلسه شماره 37                   صورتجلسه شماره 38
  • سال 1397
                   صورتجلسه شماره 39                   صورتجلسه شماره 40                   صورتجلسه شماره 41                   صورتجلسه شماره 42
                   صورتجلسه شماره 43                   صورتجلسه شماره 44                   صورتجلسه شماره 45                   صورتجلسه شماره 46
                   صورتجلسه شماره 47                   صورتجلسه شماره 48                   صورتجلسه شماره 49
  • سال 1398
                   صورتجلسه شماره 50                  صورتجلسه شماره 51

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
  • آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید
                   ماده 02                   ماده 03                   ماده 04                   ماده 07                   ماده08                   ماده 09                   ماده 11
                   ماده 12                   ماده 14                    ماده 18                    ماده 20                   ماده 24                  ماده 46 کارگروه  منطقه ای _منطقه 6 آمایش
بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملّت ایران به ویژه جوانان
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی