تاریخ : دوشنبه 28 مرداد 1398
کد 26

«عدالتی» سرپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران شد

با حکم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران «عدالتی» سرپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران شد.

به گزارش خبرنگار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با حکم نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران «شهرام عدالتی» سرپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران شد.

پیش از این نوربخش عسکری بعنوان معاون در این عنوان خدمت می کرد.