تاریخ : سه شنبه 4 تير 1398
کد 24

درخواست برای بازنگری در وضعیت بودجه استان تهران

معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سرانه هر تهرانی 19 هزار تومان است، خواسته ما این است که نظام درآمد و هزینه و ضریب بازگشت عملیاتی شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نوربخش عسکری در پنجمین جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور قاسم رمضانپور نرگسی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد گفت: استان تهران به نمایندگی از سایر استان ها متولی تدوین و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شد و سال گذشته با 2103 نفر آموزش توانست 880 خدمت در 26 دستگاه اجرایی را احصا کند.

وی افزود: برای اولین بار، این 880 خدمت با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور شناسه دار شد و امروز 401 خدمت و 1397 زیر خدمت تعریف شده برای دستگاه های اجرایی در سیستم اداری کشور داریم. 

خروجی این عملیات هم در قالب یک کتاب به همه استان ها و حتی وزارتخانه ها به تفکیک دستگاه اجرایی در هر استان تقدیم شده است. 

عسکری اظهار کرد: سرانه هر تهرانی، بر اساس بودجه مصوب، 19 هزار تومان است و رتبه آخر کشور را دارد، خواسته ما این است که سازمان برنامه و بودجه کشور، نظام درآمد هزینه را با لحاظ ضریب بازگشت برای تعیین بودجه استان ها عملیاتی کند.