دسترسی سریع
 
 
  مصوبات سفرهای استانی دولت تدبیر و امید
تفاهم نامه سفر ریاست محترم جمهوری به شهرستان ری
تفاهم نامه سفر ریاست محترم جمهوری به شهرستان های غرب استان
تفاهم نامه سفر ریاست محترم جمهوری به شهرستان های جنوب غرب استان